Labber Laika.jpg

SEVCH

Brown Hunt’s Balalaika

 ( Laika )
Født den 2. maj 2010


Laika's dagbog

 

Sasa’s Blue Star
( Charlie )
Født den 22 august 2004

Labber Charlie.jpg

Sasa’s Lady Bird
( Karla )
Født den 24 november 2005

Labber Karla.jpg